Kdy zařadit odpad do kategorie nebezpečný a jak s ním nakládat

Dle § 39 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. Jsou všichni původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady povinni splňovat všechny zákonem stanovené požadavky v oblasti odpadového hospodářství, do kterých patří právě i povinné zařazení odpadů.

Kdy zařadit odpad do kategorie nebezpečný

Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad do kategorie nebezpečný, je-li uveden v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise, nebo smíšen či znečištěn některou ze složek uvedených v Seznamu složek, které činí odpad nebezpečným. Dále pak může být smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise.

Má-li odpad jednu nebo více nebezpečných vlastností, jsou původce a oprávněná osoba, která s odpadem nakládá, povinni zařadit tento odpad jako nebezpečný a nakládat s ním jako s nebezpečným.

Jak nakládat se směsným komunálním odpadem?

Směsný komunální odpad se nezařazuje do kategorie nebezpečný a původce a oprávněná osoba nejsou povinni s ním nakládat jako s nebezpečným, i když splňuje podmínky pro nakládání s nebezpečným odpadem.

Pokud původce nebo oprávněná osoba osvědčením o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu prokáží, že odpad uvedený nemá žádnou z nebezpečných vlastností, nejsou povinni dodržovat režim stanovený pro nebezpečné odpady, ale jsou povinni ověřovat, zda odpad tyto nebezpečné vlastnosti nemá. Způsob a četnost ověřování stanoví pověřená osoba v osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu.

Nejste-li si jistí, zda-li zvládnete správně zařadit veškeré odpady, obraťte se raději na oprávněnou a odborně proškolenou osobu v odpadovém hospodářství. Doporučujeme Vám kontaktovat se u společnosti Energom Projekty a.s. Věříme, že i Vy budete s jejich komplexními služby spokojeni.

Specialisté v komplexním zajištění odpadového hospodářství

Společnost Energom projekty a.s Vám zajistí profesionální služby v oblasti odpadů na míru Vaší společnosti. Poskytnou Vám komplexní poradenství v oblasti odpadového hospodářství a rovněž Vás zastoupí i při státních kontrolách.

Bude nám potěšením spolupracovat právě s Vámi….společnost Energom Projekty a.s.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id32145


Přidat komentář