BOZP Přerov, školení a dokumentace

Školení BOZP a vedení dokumentace je nutnost pro každou firmu. Specializované firmy Vám mohou nabídnout zpracování odborné dokumentace, proškolení zaměstnanců, revizi spotřebičů a zastoupení při kontrolách státního odborného dozoru.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci je soubor pravidel, který určuje práva a povinnosti zaměstnanců během pracovního procesu. Každé pracoviště má odlišná pravidla bezpečnosti práce kvůli specifikům zaměstnání. Bezpečnost práce a ochrana zdraví slouží k ochraně zaměstnanců před vznikem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. BOZP neslouží pouze k ochraně zaměstnanců, ale také k ochraně zaměstnavatele. Každý zaměstnavatel je povinen zaškolit své zaměstnance o BOZP podle zákona č. 262/2006 Sb. Každý zaměstnavatel musí také vést dokumentaci BOZP. Školení BOZP je potřeba provést ihned po nástupu do práce, školení se také provádí u brigádníků nebo zaměstnanců přes pracovní agenturu. I v případě, že v rámci jednoho pracoviště změníte pracovní zařazení, je nezbytné školení BOZP, stejně tak při zavedení nových technologií a nových pracovních postupů. Školení BOZP by měl provádět školený zaměstnanec a ověření znalostí je možné provést testovou nebo ústní formou.

Školení BOZP Přerov

Zákon nařizuje provést školení bezpečnosti práce a ochrany zdraví u každého zaměstnance. Neznalost práv a povinností může vést k řadě pracovních úrazů. Zná-li zaměstnanec zásady bezpečnosti práce, bude vědět, jak se zachovat v kritické situaci a sníží se takto riziko vzniku zranění nebo v nejhorším případě smrti. Znalost bezpečnosti práce chrání vás i vaše okolí. Školení BOZP v Přerově je důležité především z hlediska prevence. Díky znalostem o BOZP budete vědět, jak bezpečně manipulovat s pracovními stroji. Znalosti získané z BOZP se vám mohou hodit i v běžném životě. Teoretické znalosti vám pomohou zvládnout krizové situace a zachovat si v nich chladnou hlavu.

Kdo provádí školení BOZP v Přerově

Školení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci musí provádět osoba s dostatečnými znalostmi a také se zkouškou z odborné způsobilosti. Zkouška z odborné způsobilosti se získá absolvováním kurzu. Odborníci společnosti ENERGOM Projekty a.s. provedou veškeré odborné školení BOZP v Přerově, dle zákona.

Dokumentace BOZP a PO Přerov

Zaměstnavatel má podle zákona povinnost školit své zaměstnance v bezpečnosti práce, ochraně zdraví a požární ochraně. Mimo to musí zaměstnavatel také vést dokumentaci pro BOZP a PO. Jak školení, tak vedení dokumentace vám mohou nabídnout různé externí firmy.

Dokumentace BOZP obsahuje především posouzení pracovních rizik, organizační směrnice pro řízení BOZP, firemní předpisy, směrnice, postupy a pokyny BOZP. Pokyny BOZP zahrnují např. směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, směrnice pro práce zakázané ženám a mladistvým, ruční manipulace s břemeny, směrnice pro práce ve výškách, směrnice pro poskytování ochranných nápojů a zajišťování první pomoci.

Dokumentace požární ochrany musí obsahovat začlenění činnosti do kategorie dle míry požárního nebezpečí, organizační směrnice k zabezpečení požární ochrany, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán, plán zdolávání požáru, řád ohlašovny požáru, požární knihu aj.

BOZP Přerov - ENERGOM Projekty a.s.

Profesionální firma ENERGOM Projekty a.s., která v oblasti bezpečnosti práce BOZP a požární ochrany PO nabízí komplexní služby, zahájí svou činnost provedením nejzákladnějších úkoný ve firmě, která si její služby objednala. Jedná se o první krok, aby mohl být důkladně zjištěn aktuální stav. V důsledku této prověrky odborník zjistí, zda jsou požadavky plněny dle platných právních norem, které jsou vydány k zajištění požární ochrany. Specializovaný odborník společnosti ENERGOM Projekty a.s. na základě provedené analýzy získá všechny důležité a potřebné informace, které potřebuje a které jsou nutné k vypracování dokumentace požární ochrany a k tomu, aby zpracoval navržená opatření pro nápravu zjištěných nedostatků ve firmě. Kontaktujte společnost ENERGOM Projetky a.s. na telefonním čísle

+420 777 929 770

nebo navštivte stránky pobočky BOZP Olomouc a Přerov.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19849 (internetovy-magazin.cz#9851)


Diskuze a zkušenosti

Adam Ciesler | 14.09.2016 00:07
Dobrý den, společnost Energom Projekty doporučuji. Při přestavbě haly, nám pomohli s veškerými předpisy, poradenství nám poskytovali zdarma, což mě hodně překvapilo. Při této zkušenosti, jsme si u nich nechali provést i školení a dokumentaci. Všechny služby nám dělali na míru, nemusel jsem se o nic starat, takže jsem svůj čas mohl věnovat jiným potřebným věcem. A potvrdilo se to pak i při následné kontrole, kde nás také zastupovali a vše bylo v pořádku. Konečně společnost na úrovni, kvalitní služby a osobní přístup.

Ivana Dopitová | 02.06.2017 05:22
Se službami společnosti Energom Projekty jsme velice spokojeni. Prakticky se nemusíme o nic starat. Nyní je to druhým rokem, co s nimi spolupracujeme a o vše postarají. Překvapilo nás, že hlídají i termíny školení a prověrek. Sami se nám ozvali a domluvili termín a v průběhu roku nás informovali o všech důležitých změnách. Doporučuji


Přidat komentář