BOZP Přerov, školení a dokumentace

Školení BOZP a vedení dokumentace je nutnost pro každou firmu. Specializované firmy Vám mohou nabídnout zpracování odborné dokumentace, proškolení zaměstnanců, revizi spotřebičů a zastoupení při kontrolách státního odborného dozoru.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci je soubor pravidel, který určuje práva a povinnosti zaměstnanců během pracovního procesu. Každé pracoviště má odlišná pravidla bezpečnosti práce kvůli specifikům zaměstnání. Bezpečnost práce a ochrana zdraví slouží k ochraně zaměstnanců před vznikem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. BOZP neslouží pouze k ochraně zaměstnanců, ale také k ochraně zaměstnavatele. Každý zaměstnavatel je povinen zaškolit své zaměstnance o BOZP podle zákona č. 262/2006 Sb. Každý zaměstnavatel musí také vést dokumentaci BOZP. Školení BOZP je potřeba provést ihned po nástupu do práce, školení se také provádí u brigádníků nebo zaměstnanců přes pracovní agenturu. I v případě, že v rámci jednoho pracoviště změníte pracovní zařazení, je nezbytné školení BOZP, stejně tak při zavedení nových technologií a nových pracovních postupů. Školení BOZP by měl provádět školený zaměstnanec a ověření znalostí je možné provést testovou nebo ústní formou.

Školení BOZP Přerov

Zákon nařizuje provést školení bezpečnosti práce a ochrany zdraví u každého zaměstnance. Neznalost práv a povinností může vést k řadě pracovních úrazů. Zná-li zaměstnanec zásady bezpečnosti práce, bude vědět, jak se zachovat v kritické situaci a sníží se takto riziko vzniku zranění nebo v nejhorším případě smrti. Znalost bezpečnosti práce chrání vás i vaše okolí.

Kdo provádí školení BOZP v Přerově

Školení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci musí provádět osoba s dostatečnými znalostmi a také se zkouškou z odborné způsobilosti.

Dokumentace BOZP a PO Přerov

Zaměstnavatel má podle zákona povinnost školit své zaměstnance v bezpečnosti práce, ochraně zdraví a požární ochraně. Mimo to musí zaměstnavatel také vést dokumentaci pro BOZP a PO. Jak školení, tak vedení dokumentace vám mohou nabídnout různé externí firmy.

Dokumentace BOZP obsahuje především posouzení pracovních rizik, organizační směrnice pro řízení BOZP, firemní předpisy, směrnice, postupy a pokyny BOZP. Pokyny BOZP zahrnují např. směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, směrnice pro práce zakázané ženám a mladistvým, ruční manipulace s břemeny, směrnice pro práce ve výškách, směrnice pro poskytování ochranných nápojů a zajišťování první pomoci.

Dokumentace požární ochrany musí obsahovat začlenění činnosti do kategorie dle míry požárního nebezpečí, organizační směrnice k zabezpečení požární ochrany, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán, plán zdolávání požáru, řád ohlašovny požáru, požární knihu aj.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19849 (internetovy-magazin.cz#9851)


Přidat komentář