Výklady snů - věštírna on-line

Sny představují prostředek, jímž komunikuje Vaše nitro s vědomím, odrážejí to, co se děje ve Vašem podvědomí. Bude Vám přát štěstí, potrápí Vás někdo, potká Vás něco nepříjemného? Je skutečně tak jednoduché porozumět tomu, co se nám zdálo?

Jak funguje náš spánek

Náš spánek se sestává ze dvou fází, NREM a REM. Obě tyto fáze tvoří jeden spánkový cyklus, který trvá zhruba devadesát minut. Fáze NREM má čtyři stadia, je generována neurony v bázi předního mozku a prodloužené míše, které se vzájemně ovlivňují s neurony ve středním mozku a diencefalu. Naproti tomu fáze REM je generována neurony v kaudálním středním mozku a opnut. Sny jsou nejspolehlivěji vybavovány po probuzení z fáze REM, víme také, že spánek REM není pro vznik snů nezbytný a že sny se mohou vyskytovat i v průběhu spánku NREM. Kromě toho jsou pro vznik snů nezbytné také určité kognitivní předpoklady.

Jak si představit psychický stav za spánku, který předchází snění? Existují snové myšlenky vedle sebe, nebo probíhají za sebou, či je několik současných myšlenkových pochodů vytvářeno z odlišných zdrojů, které se pak střetávají? Tvorba snu se zakládá na zhuštění.

Záhada snů

Sny mohou přinést poselství o Vás samotných, pomoci odhalit určité záměry. Mohou Vám ukázat, jaká by měla být Vaše životní cesta. Vaše podvědomí s Vámi ve snech komunikuje, a to pomocí symbolických výjevů, scén, obrazů.

Již v historii jsou známi vykladači snů, kteří dokázali sny rozluštit a poodkrýt jejich zastřené tajemství. Sny, často na první pohled nesmyslné, zmatené, odhalují lidskou psychiku.

Věda versus výklad snů

I když moderní výzkum snů poměrně malou částí přispěl k objasnění skrytých významů obsažených ve snech, spolehlivé vybavování po probuzení a detailní záznamy ve spánkových laboratořích značně zmnožily empirické poznatky o fenomenologii a korelátech snů.

Někteří vědci zastávají názor, že sny vyplývají z náhodné mozkové aktivity, nedovedou ale vysvětlit, proč jsou organizovány tematicky a vjemově.

Sigmund Freud a jeho výklad snů

Neuropsychiatr, zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud vydal v roce 1900 Výklad snů. Freud v ní obhajuje myšlenku snu jako královské cesty do nevědomí, uvádí příklady z praxe a vysvětluje základy práce se sny. Tímto datem také započal i vznik psychoanalýzy. Odpůrci psychoanalýzy často uvádějí námitku, že snová symbolika je možná výtvorem neurotické duše, ovšem ne duše zcela zdravé. Nezařazené sny zdravých lidí však často obsahují mnohem prostší, průhlednější symboliky, než sny neurotiků, u nichž se symbolika snů většinou vykládá úmorně a těžce

Sen - jedná se o psychický jev, který se dá zkoumat. Sen by podle Sikmunda Freuda nevznikl, kdyby si předvědomé přání neopatřilo posílení odjinud. Totiž z nevědomí. Sikmund Freud má za to, že se vědomé přání stane tzv. vyvolatelem snu pouze tehdy, když se mu podaří vzbudit nevědomé přání stejného znění a posílit se jím. Taky tvrdí, že přání, které znázorňuje sen, musí být infantilní. U dospělého člověka pochází z nevědomí. U dítěte, kde ještě není cenzura mezi předvědomím a nevědomím, kde se teprve pozvolna utváří, je to nesplněné nevytěsněné přání bdělého života.

Podle Freuda existuje psychologická technika, která umožňuje výklad snů. Každý sen je psychickým útvarem, který se dá na určitelném místě včlenit do duševních pochodů bdění.

Zdroje snů

 • Vnější smyslové podněty
 • Vnitřní podráždění smyslu
 • Vnitřní, organický tělesný podnět
 • Psychické zdroje podnětu
 • Recentní a psychicky významný zážitek, který je zastoupen přímo ve snu
 • Několik recentních, psychicky významných zážitků, které sen slučuje do celku

  Navazuje sen přesně na události posledního dne, nebo může navazovat i na dojmy z delšího údobí nedávné minulost? Dojmy z úplně nedávné minulosti nejeví žádný jiný vztah k snovému obsahu než jiné dojmy z jakkoli dalekých dob, s vyloučením dne před nocí snu.

  Váš sen si může svůj materiál vybírat z kterékoli doby života, ovšem jen v případě, když od zážitků snového dne vede k těmto dřívějším nějaký myšlenkový spoj.

  Zdrojem, který vyvolává sen je významná událost, ale také vnitřní zážitek, tedy vzpomínka na psychicky hodnotnou událost, myšlenkový pochod.

Psychologické zvláštnosti snů

Ve vědeckých úvahách o snech se vychází z předpokladu, že sen je výsledkem Vaší vlastní duševní činnosti. Jedna ze základních zvláštností snového života se vyskytuje již za stavu samotného usínání. Sen myslí hlavně v obrazech. Mnohé je ve snách myšleno nebo představováno. Vlastnosti snového života, dosud hodnocené a odvozené z odvrácení od vnějšího světa, nevysvětlují plně jeho cizost.

Způsob výkladu snů

Symbolická metoda výkladu snů, je co do používání, omezena a nedá se vyložit všeobecně.

U šifrovací metody by všechno záleželo na tom, aby byl příslušný snář spolehlivý. Pro to však chybí záruky.

Velmi často a za nejrozmanitějších podmínek se vyskytují sny, které lze pochopit jen jako splnění přání a jejich obsah je nezahalený. Jedná se především o krátké a jednoduché sny, které se liší od zamotaných a bohatých snových kompozic. Nejjednodušší tvary snů se očekávají u dětí, jejich psychické výkony jsou méně složité, než výkony dospělých.

Zpravidla nejste schopni vykládat sen druhého jedince, nechce-li nás osoba zasvětit do nevědomých myšlenek, skrytých za snovým obsahem.

Sny, které se zdají každému

Existují jisté typy snů, které se téměř každému z nás zdají. Tyto sny upoutávají zvláštní zájem i proto, že patrně u všech jedinců pramení ze stejných zdrojů.

 • Sen o nahotě - sen, kdy jste nazí nebo nedostatečně či špatně oblečeni v přítomnosti cizích lidí.
 • Sen o smrti blízké osoby - další z typických snů, je, že zemře nějaký blízký příbuzný. Sen, u kterého si představujeme smrt milovaného příbuzného a přitom pociťujeme bolestný afekt, tak tento sen znamená, co nám říká jeho obsah, totiž přání.
 • Sen o zkoušce - každý kdo studuje a blíží se doba zkoušek, se potýká se snem, že propadl apod.  

Afekty ve snech

Snové projevy afektů nepřipouštějí to, že po procitnutí ze sebe tzv. setřeseme obsah snu. Když se ve snu například bojíte lupičů, jsou sice tito lupiči pomyslní, ale Váš strach je skutečný. Afekt prožitý ve snu není vůbec méněcenný proti stejně intenzivnímu afektu prožitému za bdění.

Zapomínání snů

Chceme-li si vyložit naše sny, nebo někdo jiný, nemáme záruku, že ho známe tak, jak se skutečně udal. To, co si ze snu vybavujeme, na čem provádíme my, nebo druhý vykladačské umění, je především znetvořeno nevěrností naší paměti. Většinou si ze snu pamatujeme jen úryvek, a i vzpomínka na něj nám připadá častokrát nejistá. Můžeme také pochybovat, zda to, co se nám zdálo, bylo skutečně tak nesouvislé a splývavé, jak to máme uložené v paměti.

Kde je možné si nechat vyložit sny

Pro výklad snů:

 • si můžete zakoupit speciální publikace,
 • zajít k věštkyni,
 • zajít ke kartářce

  Pokud zajdete k věštkyni, kartářce, vybírejte pečlivě. U začátečníka vykladače snů je obtížné zjistit, zda jeho výklad je zcela splněn, když došel k úplnému výkladu snu. Může totiž existovat ještě jiný, další výklad stejného snu, který mu ušel.

  Počítejte také s tím, že není možné dosáhnout výkladu každého snu. Snové myšlenky, na které se při vykládání naráží, mohou vybíhat do různých směrů, do zapleteného světa Vašich myšlenek.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19437 (internetovy-magazin.cz#9806)


Přidat komentář