Keltská magie - věštba a věštkyně

Magie Keltů zahrnovala velké množství magických praktik. Keltské pověsti pojednávají o schopnostech keltštích kněží, kteří dokázali například vytvořit umělý blesk, který oslepil protivníky. Traduje se také, že keltští kněží znali brány k jiným světům.

Kdo jsou Keltové

Keltové jsou díky našim mlhavým znalostem o nich opředeni rouškou tajemství a záhadností. Keltové patří mezi válečnický národ středoasijského původu, který několik set let před naším letopočtem expandoval do západní Evropy. Keltové byli vynikajícími válečníky. Keltové však byli především národem řemeslníků a zemědělců, právě v tom byla jejich síla. Keltové neuznávali pojem otroctví. 

Náboženství Keltů

Keltové byli hluboce nábožensky založení. Náboženství a celková úcta k bohům tvořily pevnou součást každodenního keltského života, ke kterému patřila i magie.nMezi jejich nejdůležitější bohyně patří bohyně války, mateřství, učenosti.

Původ Keltů

 • Legendy o původu Keltů nás zavedou z řeckého hlediska především na západ, ale někdy také na daleký sever. Pausaniás umísťoval jejich vlastní území mezi Pád a řeky severní Evropy, kde dcery Slunce oplakávaly smrt svého bratra Faethóna, který zahynul, když nezvládl sluneční spřežení svého otce Hélie. Ze slz Faethonových sester vznikl podle stejné legendy jantar, kdy dívky byly proměněny v topoly, z jejichž slzí jantar dodnes vzniká.
 • Jiná legenda praví, že jméno Keltů je odvozeno od názvu stejnojmenné řeky, která pramení u města Pyréné.
 • Diodóros Sicilský pojednává o další legendě, kdy krásná dcera jednoho slavného Kelta dlouho odmítala veškeré nápadníky, až se nakonec oddala Héraklovi, který mezi Kelty přišel při své výpravě za Géryonovým stádem. Héraklés založil Alesii, jedno z hlavních měst francouzských Keltů. Ze spojení této héróiny a Hérakla se zrodil syn Galatés, který vynikal neskutečnou silou i rozumem nad všechny jeho vrstevníky. Galatés později zdědil po svých rodičích vládu a rozšířil keltské panství po oblastech Evropy.
 • Tuto verzi o původu keltského národa uvádí i Dionýsios z Halikarnassu. Praotcem Keltů byl v jeho podání Gigant Keltos, podle jeho verze příběhu syn Hérakla a Atlantovny, dcera z rodu slavných vládců bájné Atlantidy, obra, který nesl nebeskou klenbu. Podle řeckých představ Héraklés putoval po periferii tehdejšího světa na západě, východě i severu a všude si našel nějakou ženu nebo bohyni, které s ním chtěly mít dítě. Podle další pověsti pak Héraklés s hadí bohyní na dalekém severu či severovýchodě zplodil tři další syny, kteří se stali předky Skythů.

Magie Keltů

Magie a náboženství pohanských Keltů je jedno z nejzajímavějších a nejtajemnějších, a to hlavně díky tajemným druidům a jejich celkovému sepětí s přírodou.

Dělení Keltů

Keltové se rozdělovali na tři tábory. Válečníci, druidové a kováři. Slovo druid i jeho vznik přináší mnoho otázek. Podle jedněch má druid kořeny v dru-vid, což znamená toho, jenž je velmi znalý. Toto slovo ze starokeltštiny vzniklo z kořene Fryw. Jiný názor na původ slova druid je v podobnosti se slovem duir, což ve starokeltštině znamená dub. Druidové věřili v nesmrtelnost duše a v její nové zrození po smrti. Rituály druidů byly velmi krvelačné.

Kde vzali druidi (keltští kněží) svoji moc

Ten, kdo se chtěl stát jedním z druidů, se musel vyučit, a to trvalo i několik desítek let. I když se pak dotyčný stal druidem, jeho učení neskončilo a on se vzdělával po celý život. Na učení měli druidové dostatek času, dožívali se totiž nápadně vysokého věku, prý dokonce někdy dvoj až trojnásobného, než bylo v kraji zvykem. Jako v jiných učeních i zde fungoval systém mistr druida versus žák. Druidové si své žáky vybírali bez ohledu na jejich původ, je otázka, podle jakých kritérií, neboť jejich žáky se stávali jak mladí příslušníci aristokracie, tak i chlapci z chudých rodin.

Představení keltských druidů

 • Zástupci druidů byli tajemní kněží požívající nesmírné úcty veškerého starověkého světa. Keltští kněží byli rozděleni do několika skupin, z nichž druidové byli zřejmě vrstvou nejvyšší a zároveň nejuniverzálnější. Univerzálnost znalostí i umění druidů byla velká, nelze tedy mluvit pouze o keltských kněžích.
 • Jejich funkce ve společnosti byly také velmi rozmanité: kromě náboženských záležitostí a kalendáře plnili roli nejvyšších soudců, královských poradců, lékařů, léčitelů, přírodovědců aj.
 • Druidové uměli na sebe prý brát podobu nejrůznějších zvířat i lidí.
 • Druidové uměli předvídat budoucnost.
 • Druidové uměli prý také ovlivňovat průběh válečných bitev.
 • Moudří druidové svým uměním nijak neplýtvali a nechlubili se jím, takže dnes o jeho podstatě víme bohužel málo.
 • Druidové se prý od svých dávných předchůdců, kouzelných obyvatel elfů naučili cosi, co je označováno jako druidský vítr, kdy tento vítr prý byl schopen zmást útočníky do té míry, že ztratili orientaci, propadli panice a častokrát pak začali bojovat sami se sebou, tj. pobili se navzájem.

Vzor druidů

Nejznámějším vzorem druidů se stal legendární Merlin. S největší pravděpodobností jde o historickou postavu a zřejmě také jednoho z posledních známých druidů v Cornwallu. Metoda věštění Merlina byla založena na přechodu mezi tmou a světlem, která může u člověka vyvolat osvícení nebo náhlé prohlédnutí. Věštec nejprve strávil celý den v naprosté tmě a zde meditoval, poté byl přiveden na jasné denní světlo, či velkému ohni, což mu způsobilo ohromný šok, který zasáhl jeho smysl a většinou vedl k náhlé změně vědomí i věšteckým stavům.

Věštění druidů

Nejznámější schopnost druidů bylo právě věštění, schopnost předvídat budoucnost. Metody věštění druidů byly propracované. Využívali při nich stavy změněného vědomí, do nichž se uměli dostávat nejenom pomocí bylinných směsí či různých vývarů.

Někdy druidové používali k věštění budoucnosti zvláštní metodu, zvanou tarbhfeis, neboli býčí sen. Tato metoda spočívala v tom, že si druid oblékl kůži staženou z posvátného bílého býka a ulehl na lože z jeřabinových větví. Většinou ihned upadl do zvláštního spánku, trochu podobnému transu, v němž prožil velmi živý sen vypovídající o budoucím ději.

Věštění keltských kněžek

Keltské kněžky prý věštily v posvátných hájích, tzv. nemethonech, kde naslouchaly šumění listů.

Filozofie druidů

Druidové učili, že největším zázrakem na světě je život, že povinností lidí je chránit všechny živé tvory. Mezi stěžejními myšlenkami jejich učení bylo poznávání světa kolem sebe, hledání harmonie mezi člověkem a jeho okolím. Druidové nikdy své učení nezapisovali a všechny poznatky předávali svým žákům ústně.

Keltská magie v dnešní době

Za země s nepřetržitou či téměř nepřetržitou keltskou tradicí můžeme považovat Irsko, Skotsko, Walles, Bretaň a ostrov Man. Metody magie Keltů se dochovaly ve velmi bohaté lidové tradici i v našich zemích a praktikují se dodnes. Patří sem například známé házení pantofle přes strom, pouštění květinových věnců po řece, krájení jablek a celá řada dalších tzv. pohanských zvyklostí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19440 (internetovy-magazin.cz#9811)


Přidat komentář