Jak se vykládají tarotové karty?

Propadli jste kouzlu tarotových karet, ale nevíte, jak s nimi předpovídat budoucnost? Výklad tarotových karet vám přinese nejedno překvapení a hluboký mystický zážitek. Je ale třeba karty správně pochopit.

Vykládání karet na  E - Kartářka.cz

P ři výkladu používá dva druhy karet, na velký výklad a celkový pohled karty Lenormand. Je to velmi starý druh karet, ne tak často používaný. Dokážou velmi dobře vykreslit celou situaci kolem klienta, všechny oblasti, vztahy, zdraví, práci a peníze i rodinu a děti.

Pro hlubší rozebrání situace jsou výborné tarotové karty. Hlavně k vysvětlení psychického stavu, jak co člověk cítí, jaký je rozdíl mezi tím jak přemýšlí a jak se chová a proč to tak je. Výkladu se není třeba bát. Karty vždy ukazují to co je dobré pro klienta. Podpoří to co dělá dobře, upozorní na to čím si škodí. Co je nejdůležitější, VÝKLAD ukazuje, kam člověk směřuje v této chvíli, tím jak se chová.

Je to nahlédnutí do Vaší budoucnosti, hledání alternativ jak ji změnit – zlepšit, pokračovat – podpořit v tom co je dobré a najít řešení toho co Vám škodí. Nic nepřijde jen tak samo, musí se tomu věnovat úsilí a karty Vám ukazují, kam to úsilí nasměrovat.

** **

Nástroj okultismu?

Traduje se, že tarotové karty znali lidé už ve starověku. Někteří je spojovali s okultismem a se zakázanou činností. Nejstarší dochovaný tarotový balíček karet pochází z období renesance- z let 1430-1460 z území dnešní severní Itálie a další se našel na území jižní Francie.Jak vypadají tarotové karty?

Kompletní balíček tarotových karet obsahuje 78 karet, které se dělí na karty Malé a Velké arkány- neboli „Malé a Velké tajemství“. Na tarotových kartách najdete alegorické obrázky, číslice i znaky.

Karty Malé arkány

Obsahují 56 karet, které nesou jeden ze čtyř znaků a stejně jako hrací karty jsou očíslované nebo s postavami. Na hracích kartách najdete postavu krále, dámy a kluka, na tarotových kartách se potkáte s postavami královny, krále, rytíře a kavala- pážete.

Karty Malé arkány jsou očíslovány číslicemi od dvou do deseti, nejvyšší je eso. Každá karta, i ta očíslovaná, nese alegorický obrázek a má jiný význam.

Symboly na kartách Malé arkány

Mince neboli pentakly

Mince nás vybízí k návratu do reality. Ukazují na praktické stránky našeho života jako jsou finance, zaměstnání a jiné materiální hodnoty. K mincím přísluší přírodní prvek země, který vybízí k tomu, abychom měli pevnou půdu nohama, jisté zázemí, domov, rodinu.

Ukazuje na blízké osoby, které nás svým chováním ovlivňují. Ale také na finanční zázemí, které je v dnešní době tak důležité. Vybízí nás, abychom využili všechny možnosti, příležitosti a nabídky, které by nám zlepšily naši situaci.

Meče

Meče jako bojový nástroj symbolizují chuť k boji- k útoku i obraně. Ale také představují dospělost, samostatnost, svobodu, bystrost. Mezi záporné vlastnosti mečů patří s bojem související agresivita, prudkost, arogance, bezohlednost.

K mečům náleží z přírodních prvků vzduch, který představuje svobodu, ale také duchovní stránku člověka. Vybízí ke kladení důrazu na vlastní myšlenky, podle kterých se máme nechat vést. Nejprve si je však musíme ujasnit a vše si důkladně promyslet. Nabízí nám možnosti dalšího vzdělávání, abychom získali všeobecný přehled.

Poháry

Poháry neboli číše představují city, kladné i záporné. Láska, nenávist, sympatie, antipatie, radost, smutek, prázdnota, naplnění, to vše symbolizují číše. Pohár je znakem ženské plodnosti, tedy i vášně a přitažlivosti.

Pohárům odpovídá vodní živel, který nás podobně jako city, může spojovat či rozdělovat. Vodě náleží tyto vlastnosti: soucit, intuice, otevřenost, oddanost. Voda může mít zničující i blahodárné účinky, stejně jako naše emoce. Voda je pro nás životně důležitá, stejně tak jsou pro každého z nás důležité city.

Hole

Zobrazují se jako obrůstající větve, symbol růstu, vývoje, mladosti a síly. Hole představují výzvu, abychom něco aktivně či pasivně vykonali. Nezůstávejme v klidu, ale řešme svoji situaci! Hole ukazují na naši sexuální energii, plodnost, mohou být předzvěstí dítěte. Na druhou stranu ukazují na naše kořeny, rodiče, domov.

Holím přísluší oheň, který ukrývá energii. Může představovat nadšení, radost ze života, sílu, tvořivost, schopnost prosadit se, moc. Oheň ale může být i spalující a mít ničivé následky, negativní vlastností je proto až přílišná touha po moci a ovládání ostatních.

Velká arkána

Obsahuje 22 karet s alegorickými postavami či výjevy. Každá má jiný význam, který nelze tak jednoduše popsat. Musíte jej také pochopit.

Karty jsou očíslovány číslovkami od jedné do dvaadvaceti, záleží však na výrobci, číselné uspořádání se může lišit, protože není důležité.

Význam karet ve zkratce:

Mág – karta s postavou mága či čaroděje odhaluje individuální štěstí, představuje kouzelnou moc a možnosti.

Velekněžka- také papežka, ukazuje na tajemství lidské duše. Značí štěstí osobního významu, vnitřní hlas.

Císařovna- symbolizuje štěstí, které nás naplní po uspokojení našeho přání. Přináší plodnost či bohatou úrodu.

Císař- vybízí k odvaze, tvořivosti, pokud jdete za svým cílem, přinese vám to štěstí.

Velekněz- neboli papež, ukazuje na víru, se kterou zvládnete i nepřekonatelné překážky. Upřednostňuje duchovní život.

Zamilovaní- nebo též milenci, zobrazují osobní štěstí. Přináší harmonii, rovnováhu nebo i konflikt či žárlivost.

Vůz- klade důraz na vlastní zkušenost a osobní štěstí. Rozhodujte se sami za sebe! Síla- poukazuje na vlastní vůli, sebeúctu, svou vlastní sílu, oduševnělost, vášnivost.

Poustevník- najděte sami sebe a nepřetvařujte se, buďte sami sebou! Hlásá tato karta.

Kolo štěstí- štěstí máte ve svých rukou. Poukazuje na vaši osobnost.

Spravedlnost- poukazuje správný směr, správné řešení, které vám pomůže uskutečnit vaše tužby.

Viselec- znamená pošetilost, bláznivost, šílenství, absurdita. Ukazuje na vášeň, se kterou se do všeho bezmyšlenkovitě vrháte.

Smrt- poznání pravdy, která vás vyléčí. Vyrovnejte se se vším, co vás potkalo, a usmiřte se s protivníky! Vybízí tato karta.

Mírnost- znamení přijímání, sjednocení, sloučení. Učí nás přijímat věci s odevzdaností a vírou.

Ďábel- ukazuje na neodolatelné pokušení, nezodpovědnost. Ale znamená také sebekontrolu, cílevědomost, nutnost učinit vlastní rozhodnutí.

Věž- symbolizuje jasné činy. Někdy se tato karta nazývá Blesk. Vybízí k bezprostřednosti a utěšuje nás nadějí.

Hvězda- této kartě přísluší jasnost, dokonalost, čistota, naděje a sláva. Upozorňuje ale i na náhlé katastrofy či neštěstí.

Měsíc- přináší neštěstí, falešnost, špatné vlivy, lest, neupřímnost. Je pro nás upozorněním na nebezpečnou situaci.

Slunce- symbolizuje růst ve všech významech. Při řešení problémů se spolehněte na svou vůli a osobní energii.

Poslední soud- symbolizuje výzvu, změnu v řešení problémů, budete na věci i lidi kolem sebe nahlížet jinak.

Blázen- symbol osobní svobody, otevřenosti a něčeho nového. Neberte události kolem vás příliš lehkovážně!

Jak vykládat tarotové karty?

Výklad tarotových karet se nedá uspěchat. Kartám musíte porozumět a správně odhalit jejich někdy i ukrytý význam. Výklad karet záleží na okolních vlivech- sousedních kartách.

Někteří lidé tvrdí, že je potřeba mít talent na správné poznání významu karet. Každá karta má jiný hlubší význam a popis všech karet by se vešel do jedné knihy.

Způsoby výkladu tarotových karet

Před tím, než začnete vykládat karty, pečlivě si promyslete otázku, kterou chcete kartám položit a až poté začněte s výkladem karet!

Hvězda – skládá se z pěti karet, ukáže vaši situaci, problémy, silné stránky a váš cíl. Chcete získat přehled o situaci, ve které se právě nacházíte? Zvolte výklad karet pomocí hvězdy!

Pentagram – je složen z pěti karet, které vám podají přehled o vaší situaci.

Vrchol štěstí – šest karet vám podá přehled o tom, co můžete ztratit, čeho můžete dosáhnout a jaké řešení vám přinese štěstí.

Hra na překvapení – zobrazí události z minulosti, přítomnosti i budoucnosti.

Keltský nebo sluneční kříž – 13 karet odhalí vaše zázemí, věci minulé i budoucí, přinese také odpověď na vaši otázku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19447 (internetovy-magazin.cz#9827)


Přidat komentář