Návody opravy

Návod na výměnu hadice. Návod na výměnu palivového filtru. Vyčistění trysek karburátoru a seřízení sytiče. Nastavení předstihu zážehu. Demontáž a výměna zapalovacích svíček. Odvzdušnění brzdového systému.Seřízení lan parkovací brzdy. Pískání brzd.

Návod na výměnu hadice

Popsaný postup platí pro všechny druhy hadic běžně se vyskytujících v automobilu. Nebudeme zde řešit hadice klimatizace či posilovače řízení. Obvykle totiž nejsou k dispozici a výměna je možná pouze za stejný druh. Navíc se v tomto případě jedná o zapojení hadic, které vyžaduje určité znalosti a zařízení pro tlakovou zkoušku (klimatizace).

Pro výměnu platí:

a) hadice musí být stejného typu jako poškozená (délka, průměr, materiál, konstrukce)
b) použití nových spon, pokud staré nejsou v dobrém stavu.

Postup:

 1. Vypuštění náplně hadice (nebo celého systému) do nádoby
 2. Rozpojení spojů (demontáž spon - destrukce)
 3. Vyvléknutí staré hadice z nátrubků (koncovek)
 4. Nasunuti nové hadice se sponami (výhodné jsou šroubovací norma pásky)
 5. Utažení spon na nátrubcích
 6. Doplnění resp. zaplavení hadice či systému náplní
 7. Kontrola spojů na prolínání
 8. Kontrola po první jízdě

Návod na výměnu palivového filtru

Filtr se obvykle nachází v motorovém prostoru, u starších vozů poblíž nádrže. Některé vozy nemají filtr vůbec nebo jen sítko, které je součástí palivového čerpadla. V tom případě se výměna neprovádí, pouze se vyčistí nádobka a prostor sítka. Demontáž nádobky je jednoduchá a není důvod se o ní více šířit.

Filtr vždy měníme za filtr stejného či podobného typu (jímatelnost, velikost, čistící schopnost). Výhodný je nákup originálního dílu, který zajistí správnou funkčnost.

Postup - výměna palivového filtru

 1. Povolení přívodu a odvodu paliva
 2. Zachycení vytékajícího paliva do připravené nádobky
 3. Demontáž filtru z držáku
 4. Montáž nového filtru, utažení spojů
 5. Kontrola těsnosti po nastartování motoru.

  Někdy je třeba provést odvzdušnění palivového systému ručním dočerpáním paliva (hlavně u vozů s naftovými motory). Nová vozidla jsou však koncipována tak, že dostatečný výkon čerpadla paliva provede odvzdušněni sám. Toto však i přesto vede k delšímu startování a tím se odebírá značná část energie z akumulátoru (pozor v zimním období). Palivový filtr nikdy nevyplachujeme ve snaze ušetřit. Výplach není nikdy dokonalý.

Návod - vyčistění trysek karburátoru a seřízení sytiče

Karburátor je dnes téměř plně nahrazován elektronicky řízeným jednobodovým či vícebodovým vstřikováním paliva. Důvodem je snadnější zvládnutí ekologické čistoty motoru. Starší vozy však karburátor využívají v plné míře.

Platí:

a) nikdy nezaměňujme prvky karburátoru za jiné
b) neprovádějme žádné úpravy, byť dobře míněné

Postup při čistění trysek:

 1. Demontáž vzduchového filtru (podrobně při demontáži vzduchového filtru)
 2. Demontáž víka karburátoru
 3. Demontáž trysek - buď ve víku nebo v tělese
 4. Vyčistění stlačeným vzduchem, nikdy ne ostrým tvrdým předmětem
 5. Zpětná montáž, trysek, víka (opatrné utažení vzduchového filtru
 6. Zkušební start motoru

  Pro sytič ovládaný mechanicky (tj. přídavný běh naprázdno pro studený start motoru) má špatné nastavení záběru lanka s ovládáním sytiče za následek zvýšenou spotřebu paliva, špatné teplé starty motoru, vysoký volnoběh.

Platí:

a) výhodné je seřizování ve dvojici, kdy jeden seřizuje a druhý ovládá sytič z vozidla
b) sytič nemusí být otevřen naplno, ovšem uzavření musí být dokonalé

Postup:

 1. Kontrola současného stavu
 2. Povolení lanka (struny) v uzavřeném stavu
 3. Opatrné vytažení lanka (struny) pomocí páčky v prostoru kabiny do polohy maximálního otevření
 4. Otevření sytiče ručním přestavením do maximální polohy (doraz), utažení pojišťovacího šroubu lanka (struny)
 5. Zkusíme ovládání sytiče z kabiny, seřizující vizuálně kontroluje otevírání a zavírání
 6. Pokud nastává nedovření, vše se opakuje.

  Pozor! Větší zásahy při opravě karburátoru musí následně vést k seřízení úniku exhalací na seřizovacím stanovišti.

Návod - nastavení předstihu zážehu

Lze provádět jen u mechanického zapalování s rozdělovačem s mechanickým přerušovačem a cívkou. Elektronické zapalování či zapalování řízené pomocí počítače nelze seřídit jednoduchou cestou.

Postup:

 1. Nastavení předstihu na prvním válci natažením klikového mechanismu motoru tak, aby: - ryska řemenice určila předstih zážehu vzhledem k nálitkům na víku motoru (mezi nálitky je 5° mezera) pomocí řemenice či klíče, - palec rozdělovače byl blízko označení (důlčíku) pro první válec na rozdělovači
 2. Povolení objímky rozdělovače a umožnění jeho otočného pohybu
 3. Zasunutí klíčku do zapalování, rozsvítí se kontrolky na přístrojové desce
 4. Otočení rozdělovače po směru hodinových ručiček cca o 10 až 15 °
 5. Vytažení vysokonapěťového kabelu cívky z víčka rozdělovače a jeho přidržení proti hmotě vozidla na vzdálenost 2 až 3 mm
 6. Pomalé otočení rozdělovačem proti směru hodinových ručiček až do doby, kdy dojde k přeskoku jiskry mezi vytaženým kabelem a hmotou vozidla
 7. Utažení objímky rozdělovače a tak zabezpečení nastavení hodnoty předstihu zážehu. Nasunuti kabelu a vyjmutí klíčku ze zapalování.

  Vhodnější nastavení předstihu vždy provede značkový servis. Výše popsané nastavení lze považovat za nouzové, mělo by následovat seřízení v servisu.

Návod - demontáž a výměna zapalovacích svíček

Platí:

a) druh svíček podle doporučení výrobce vozidla
b) výměna všech (dle počtu válců motoru) najednou
c) dodržování deklarované životnosti zapalovacích svíček, pak je nezbytně nutná jejich výměna

Postup:

 1. Vůz je v klidovém stavu, spínací skříňka bez klíčku
 2. Vytažení vysokonapěťových kabelů (koncovek) ze svíček
 3. Povolení zapalovacích svíček vyšroubováním klíčem na svíčky
 4. Potření závitů nových zapalovacích svíček práškovým Molykem (snadné demontování po skončení životnosti svíček).
 5. Našroubování svíček rukou (pozor na správné „sednutí” závitu - až na doraz)
 6. Dotažení zapalovacích svíček do sedla hlavy válců klíčem na svíčky (trubkový klíč)
 7. Dotažení - svíčky s kuželovým sedlem: pootočení o 15° (utahovací moment 10 až 14 Nm), - svíčky s těsnicí podložkou a rovným sedlem: pootočení o 90 ° (utahovací moment 20 až 30 Nm)
 8. Nasazení koncovek kabelů, kontrola funkce nastartování vozidla

Návod - odvzdušnění brzdového systému

Jedná se o odstranění vzduchových bublin ze systému (vznikají při opravě či netěsnostmi spojů).

Platí:

a) pro odvzdušnění používáme vždy novou brzdovou kapalinu (hydraulickou)
b) dodržení čistoty a ekologie
c) práce ve dvojici

Postup:

 1. Doplnění hydraulické kapaliny do nádobky brzdového systému do maxima
 2. Započetí odvzdušňování u nejvzdálenějšího brzdového ústrojí (jedno ze zadních kol - většinou pravé)
 3. Příprava očkového klíče (zpravidla rozměr 9 mm) pro manipulaci s odvzdušňovacími šrouby (duté) a průhledné hadičky s průhlednou nádobkou
 4. Navlékneme klíč a hadičku jedním koncem na odvzdušňovací šroub a druhý konec umístíme do nádobky
 5. Pomocník několikrát (minimálně třikrát) našlápne plný zdvih pedálu brzdy a po třetím sešlápnutí jej drží v sešlápnuté poloze
 6. Povolením odvzdušňovacího šroubu dojde k odtoku kapaliny i se vzduchovými bublinami do nádobky, pak ihned odvzdušňovací šroub utáhneme a tím umožníme povolení pedálu brzdy
 7. Opět se vše opakuje tak dlouho, dokud nezačne vytékat čirá kapalina bez bublin.
 8. Pokračujeme u dalšího brzdového ústrojí a nezapomínáme kontrolovat stav hydraulické kapaliny v nádobce brzdového válce a případně ji doplníme
 9. Odvzdušnění je dokončeno, pokud je pedál tuhý a vytékající kapalina je čirá, bez bublin

  Brzdy s posilovačem je někdy nutno odvzdušňovat s motorem v chodu - posilovací účinek. V tomto případě pozor na nebezpečné výfukové plyny. Situace, kdy se vzduchové bubliny objevují stále, ukazuje na špatný stav hlavního brzdového válce (výměna či oprava). Při odvzdušňování je zapotřebí si vždy domluvit dorozumívací signály.

  Dnes vyráběné brzdové kapaliny lze vzájemně mísit.

Návod - seřízení lan parkovací brzdy

Parkovací brzda bývá obvykle ovládána pákou na podlaze vozidla a působí na zadní kola. Vlivem opotřebení brzdových segmentů dochází k tomu, že její účinnost klesá a tím klesá i napnutí lan. Proto je nutno čas od času provést seřízení jejich napjatosti. Lana se seřizují přímo ve vozidle po odklopení krytu parkovací brzdy či po otevření podlahového tunelu.

Postup:

 1. Odklopení krytu (otevření tunelu)
 2. Zkouška záběru páky brzdy do lan
 3. Napnutí obou lan šroubováním převlečných matic na závitových koncích lan (obě lana o stejný počet závitů - rovnoměrný záběr parkovací brzdy)
 4. Zkouška brzdy (zřetelný záběr asi v konci 1/4 chodu páky ruční brzdy, asi 5 až 7 "lupnutí" západky)
 5. Nasazení krytu (uzavření tunelu)

Návod - odstranění pískání brzd

Brzdy často skřípají či pískají. Pokud je v pořádku třecí plocha kotouče či bubnu, zbývá pouze chyba v brzdovém segmentu. Zde je třeba poznamenat skutečnost, že pískají hlavně brzdové destičky předních kol.

Postup:

 1. Demontáž brzdových destiček (vhodné použít příručku pro opravy a seřizování vozidla)
 2. Odstranění povrchové struktury z třecí strany brzdové destičky smirkovým papírem
 3. Proříznutí tzv. prachové drážky asi uprostřed brzdové destičky na kov do hloubky cca 3/4 výšky třecí vrstvy
 4. Sražení hran na okrajích destičky (myšleny jsou hrany kolmé na směr otáčení brzdového kotouče) rašplí
 5. Montáž zpět na vůz
 6. Zkouška vozu

  Pokud tato úprava nepomůže, je nutno brzdové destičky vyměnit za nové!

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19398 (internetovy-magazin.cz#8029)


Přidat komentář